Közösség

TEMPLOMSZENTELÉS TELEKFALVA - 2010. május 15-16               

A kiben az egész épület szép renddel rakatván, nevelkedik szent templommá az Úrban.

                                    (Efézus 2,21)

 

Május 15. szombat.

 

15-19 óra. Előadások a felújított templomban.

Sófalvi András régész: Régészeti ásatások a telekfalvi templomba

Rácz Róbert lelkipásztor: A templom, mint közösségi hely

Pap Gábor művészettörténész: A telekfalvi templom kazettáinak szimbólumai

   

    (Az előadások között kávészüneteket tartunk)

   

    20 órától kulturális műsor a művelődési házban

            Fellépnek: Pipacsok néptáncegyüttes

                        Kátai Zoltán énekmondó

           Somos zenekar

 Vacsora

 

 

Május 16. vasárnap

 

    11 óra. Templomszentelő ünnepi Istentisztelet

            Istentisztelet

            Úrvacsoraosztás

            Ünnepi beszédek

 

    Közebéd melyre minden megjelentet szeretettel várunk

 

 

www.telekfalva .ro,  sykita2@gmail.com, tel: 0040726-733209

 

 

 

Imahét 2010           

Kedves Testvéreim!

 

Ebben az esztendőben az imahét központi gondolatát a Lukács evangéliuma 24,48. olvashatjuk, mely így hangzik: Ti vagytok pedig ezeknek bizonyoságai

 

Mikor  Jézus a mennybe emelkedett utolsóként ezt mondta a tanítványoknak:”Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim”. A tanúságtétel nem lehetőség hanem kötelesség a keresztyén ember számára.  Minket is tanúságtételre hív az élet minden területén Jézus Krisztus.  Ennek a tanúságtételnek az útját keressük az idei imaheti alkalmakon estéről estére. Tanúságot sokféleképpen lehet tenni Teremtőnkről és Megváltónkról egyaránt. Szóban –az imádság és a közös éneklések - által, és tettekben  -a szeretet, megbocsátás, egymás fel való odafordulás, az alázatosság és az állhatatosság – által.

 

Ilyen bizonyságtevő tanúi legyünk ezen alkalmakon mi is a mi életünk Urának.

 

                     Békesség Istentől!

 

 

Egyházmegyei vizitáció Telekfalván 2009. május 18.

 

Május 18-án hétfőn felkereste a Telekfalvi Gyülekezetet a Székelyudvarhelyi Egyházmegye vizitációs bizottsága. A bizottság tagjai: Antal Zoltán esperes, Tőkés Zsolt főgondnok, Vajda Domokos számvevő, Farkas Ferenc missziói előadó, Szász Tibor ifjúsági előadó és Geréb László katekétikai előadó voltak.

 

A vizitáció rövid áhítattal kezdődött, melyet Juhász Ábel lelkipásztor tartott. Ezt követően a bizottság tagjai ellátogattak Sándorfalva leányegyházközségbe, ahol találkoztak és beszélgettek a gyülekezet gondnokával és tagjaival, majd megtekintették a templomot és az összedőlt államosított egyházi iskola épületét. Ezt követően került sor a Telekfalvi Egyházközség lelki, anyagi és adminisztratív vizsgálatára. Megtekintették a falújítás alatt álló telekfalvi templomot és a 2002-ben vásárolt gyülekezeti házat. A felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a bizottság mindent a legnagyobb rendben talált és abbéli örömét fejezte ki, hogy a gyülekezet úgy lelkiekben, mint anyagiakban, az utóbbi időben gyarapodott. A vizsgálat eredményeiről beszámoltak a presbitériummal való találkozás alkalmával. Az egyházmegyei vizitáció istentisztelettel zárult, melyen igét hirdetett Szász Tibor felsősófalvi lelkipásztor, melynek végén a gyülekezeti tagoknak alkalmuk nyílott még egy kis kötetlen beszélgetésre a bizottság tagjaival.

 

 Ünnepi megemlékezés 2009 március 15

 

Ahogy minden esztendőben az idén is méltóképpen ünnepelte a telekfalvi gyülekezet március 15-ét. Az ünnepet megelőzte az egyetemes imahét. Ennek záró alkalma volt az istentisztelettel egybekötött ünnepi műsor. Az istentiszteleten igét hirdetett Nagy Márton nyugalmazott lelkipásztor, aki 1978-1988 között a gyülekezet lelkipásztora volt. Nagy örömet jelentett az újbóli találkozás lelkipásztor és hívek között. Az igehirdetés után következett az ünnepei műsor, melynek első részében a helybéli iskolás gyerekek adták elő ünnepi műsorukat, melyet Bálint Ágnes tanítónő tanított be. Ezt követte a Somos zenekar koncertje. A zenekar tagjai (Kászoniné Fejős Gabriella, Nemes Annamária, Kászoni Szilárd, Miklós Alpár, Kádár Gábor és Juhász Ábel) a templomi énekeskönyvből származó magyar énekek népi feldolgozását adták elő. Külön öröm volt hogy az együtt ünnepelni kívánok száma olyan nagy volt hogy a gyülekezeti terem nem volt elég tágas.

 

Imahét Telekfalván, 2009 március

 

Kedves Testvéreim!

 

            …hogy eggyé legyenek kezdetben… (Ez. 37,17) Ez a rövid ige a 2009-es esztendő imahetének vezérgondolata. Ezen az imahéten olyan témákkal találkozunk melyek konkrét életképeket vázolnak fel elénk, valamint olyan dolgok amelyek megnehezítik és megkeserítik a mindennapjainkat. Ezen problémák kezelésére keressük ezen a héten a választ, azt hogy hogyan kell a keresztyén embernek viselkednie ezekkel a kihívásokkal szemben.

 

            Sok esetben tapasztalhatjuk, hogy az egyéni problémák megfertőzhetik közösségi életünket is.  Széthullóban vannak tradicionális közösségeink, mert egyéni életünk hite és értékrendje is meggyengült.

 

            „Hogy eggyé legyenek” legyen a mi jelmondatunk is itt a Telekfalvi gyülekezetben. Próbáljunk egységben lenni a gyülekezeti közösségünkben ugyanúgy, mint faluközösségünkben, mert csak ez biztosít jövőt számunkra!

 

Vasárnap: (Márc. 8.) – Keresztyén közösségek szemben a régi és új megosztottsággal.

Igét hirdet: Kászoni Szilád lp. – Nagysolymos

 

Hétfő: (Márc. 9.) – Keresztyének szemben a háborúval és az erőszakkal.

Igét hirdet: Bíró Jenő lp. – Csejd

 

Kedd: (Márc. 10.) – Keresztyének  szemben a gazdasági igazságtalansággal és a szegénységgel.

Igét hirdet: Lugosi Dániel lp. – Kusaly

 

Szerda: (Márc. 11.) – Keresztyének szemben az ökológiai vállsággal

Igét hirdet: Szomor Attila  lp. – Gencs

 

Csütörtök: (Márc. 12.) – Keresztyének szemben a diszkriminációval és a társadalmi előítélettel

Igét hirdet:  Medve József  lp. – Betfalva

 

Péntek: (Márc. 13.) – Keresztyének szemben a betegséggel és a szenvedéssel

Igét hirdet: Kányádi György lp. – Nagygalambfalva

 

Szombat: (Márc. 14.) – Keresztyének szemben a vallási sokszínüséggel

Igét hirdet: Tőkés Lóránt unitárius lp. – Kissolymos

 

Vasárnap: (Márc.15.) – Keresztyén felhívás a reményre egy megosztott világban

Igét hirdet: Nagy Máton nyugdíjas lp. – Gógán

 

 

  Adventi koncert Telekfalván 2008 december 11. 

 

Újabb örömteli eseményre került sor! A Telekfalvi Református Egyházközség szervezésében ünnepi adventi koncert volt december 11-én. A koncertet Kátai Zoltán énekmondó tartotta, aki kobzon, lanton és fidulán szólaltatta meg az adventi és karácsonyi ünnepkörhöz kötődő énekeket. Örömteli hogy egy újabb kulturális élménnyel lett gazdagabb ez a kicsiny falu és az is, hogy ilyen nagynevű művészek tisztelnek meg bennünket.

 

 Lelkészértekezlet Telekfalván 2008 május          

 

 

            Májusban Telekfalván tartotta a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye negyedéves kihelyezett lelkészértekezletét. A lelkészértekezlet áhítattal kezdődött, melyet Koncz Imre a Pátrohai Református Egyházközség lelkipásztora tartott, majd ezt követően előadást tartott Kelemen Atilla teológiai tanár a templomi liturgia aktuális kérdéseiről, melyet beszélgetés követett. A lelkészértekezlet zárásaként a helyi művelődési házban koncertezett Kátai Zoltán énekmondó. A lelkészértekezlet vendége volt a Szabolcs-Beregi Egyházmegye hat lelkipásztora, akik vasárnap a Székelyudvarhelyi Egyházmegye hat gyülekezetében hirdették Istennek igéjét. Telekfalván Rácz Róbert kisvarsányi lelkipásztor szolgált.

 

 

Egyetemes imahét Telekfalván 2008. március 9.-16.              

 

Kedves Testvéreim!

 

     Ebben az esztendőben az imahét központi gondolatát az I Thessz. 5,16-ból olvashatjuk, mely így hangzik: Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok.

     “Krisztus nevében imádkozni......azt jelenti, hogy felvesszük jellemét, megvalljuk nevét, kinyilatkoztatjuk lelkületét, és végezzük munkáját.” (Jéz.Élet: 574,1.). Amikor a tanítványok már úgy tudtak imádkozni, ahogyan Jézus tanította őket, akkor szinte az egész világot megremegtették azzal az erővel, amely kísérte őket. Szükségünk van arra, hogy Jézushoz hasonlóan mi is keressük az alkalmakat, amikor együtt lehetünk Istennel. Szomorú tény azonban, hogy nagyon sok keresztény fél a csendtől, fél a saját gondolataival és érzéseivel egyedül maradni az Isten előtt, vagy közösségben dicsérni az Ő felséges nevét. Pedig az Istenhez fordulással és imádsággal tudunk igazi jövőt biztosítani ebben a bizonytalan világban. Ezért zárjuk szívünkbe a drága igét: Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok.

Békesség Istentől!

 

 

Az imahét programja

 

Vasárnap: (Márc. 9.) – Mindenkor Imádkozzatok.

Igét hirdet: Kiss Albert slp. – Brassó II.

 

Hétfő: (Márc.10.) – Mindenkor imádkozzatok, egyedül Istenben bízva.

Igét hirdet: Márton István rom. kat. plébános – Gödemesterháza

 

Kedd: (Márc.11.) – Mindenkor imádkozzatok a szívek megtéréséért

Igét hirdet: Tamás Endre Ottó lp. – Kézdimárkosfalva

 

Szerda: (Márc.12.) – Mindenkor imádkozzatok az igazságosságért.

Igét hirdet: Geréb László lp. – Patakfalva

 

Csütörtök: (Márc.13.) – Mindenkor imádkozzatok türelmes szívvel .

Igét hirdet: Pitó Zsolt lp. – Bágy

 

Péntek: (Márc.14.) – Mindenkor imádkozzatok kegyelemért, hogy Istennel együttmunkálkodhassatok

Igét hirdet: Nagy Szabó István lp. – Görgényszentimre

 

Szombat: (Márc.15.) – Imádkozzatok azért, amire szükségünk van

Igét hirdet: Kászoni Szilárd slp. – Székelyudvarhely

 

Vasárnap: (Márc.16.) – Mindenkor imádkozzatok, hogy mindnyájan legyünk egyek

Igét hirdet: Rácz Róbert lp. - Kisvarsány

 

Az imaheti istentiszteletek hétköznapokon d.u. 18 órától kezdődnek.

 

Március 9.-én és 16.-án (vasárnap) rendes időben d.u. 15 órától.

 

        Március 16.-án (vasárnap) a 1848-as forradalom tiszteletére az istentisztelet után 16 órától ünnepi műsorra kerül sor a helyi művelődési otthonban. Az ünnepi műsoron fellép Kátai Zoltán énekmondó.

 

 

Jótékonysági est 2007 október 12.

Jótékonysági estre került sor 2007 október 12-én Sékelyudvarhelyen a Polgármesteri Hivatal Szent István termében. A Telekfalvi Református Egyházközség és a Hevesi Református Egyházközség közös szervezésében létrejött est célja a telekfalvi templom fejújításának támogatása volt.

  

Az egybegyűltek Juhász Ábel telekfalvi lelkipásztor és Török János hevesi gyülekezeti gondnok  köszöntője után tárogató előadást hallgathattak. Fellépett vitéz Vesztergám Miklós tárogatóművész Kalocsáról, akit Kajcsa József Csíkszeredai cimbalmos kísért. A közel másfél órás előadásán a közönség Rákóczi-nóták és katonadalok mellett hallhatott a tárogató történetéről is. Ez az - Erdélyben nem oly elterjedt – ősi magyar hangszer felejthetetlen élményt nyújtott mindazoknak, akik részt vettek ezen az estén. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a fellépő művészeknek és mindazoknak akik közreműködtek ennek a felejthetetlen estének a létrejöttében.

 

 

2007. június 24. - Keresztelés Telekfalván             

Vasárnap az istentisztelet keretén belül a keresztség sákramentumában részesült Szász Luca Kincső, aki Szász Jánosnak és Szász Irénnek gyermekeként 2001, október 6 -án született. Istennek legyen hála, hogy ismét gyarapodott gyülekezetünk.

 

 

A VII. Telekfalvi Néptánctábor

 

Telekfalván 2002-ben került sor az első tánctábor megszervezésére. Célja a telekfalvi fiatalok érdeklődésének felkeltése néptánchagyományaik iránt és annak ápolása. Lassan kezd hagyománnyá válni a tábor. Az idei tábor augusztus 10 - augusztus 17 közt kerül megrendezésre. Jelentkezni és érdeklődni a következő e-mail címeken lehet július 20-ig tanctabor@telekfalva.ro , juhabel@telekfalva.ro

 

Részvételi díj:                                             - (reggeli, ebéd, vacsora, sátorhely, táncoktatás)

 

Tánctanítás: Udvarhelyszéki, Nyárádselyei

 

Elszállásolás: sátorban